NOTRE CARTE.

04-carte-sumo-sushi-marseille-entree-salade
carte-sumo-sushi-nigiri-marseille-entree-salade
06-carte-sumo-sushi-maki-marseille
07-carte-sumo-sushi-california-rolls-marseille
08-carte-sumo-sushi-california-love-crunchy-marseille
carte-sumo-sushi-shirashi-sashimi-marseille
bento-yakitori-sushi-marseille-15
lunch-box-sushi-marseille-15-estaque
sushi-marseille-dessert-japonais-sushi
sushi-marseille-dessert-japonais-sushi